۲۸ آبان ۱۳۹۲

a complicated relationship

کای دوباره برگشت. یه صب تا شب پیش دوست‌پسرش بود و شب وقتی اومد خونه، قبلش من تخت‌ها رو جدا کرده بودم و براش رختخواب جدا گذاشته بودم. دیر وقت رسیده بود و من خودم رو به خواب زدم. لباساش رو که در آورد، اومد روی تختِ من، کنارم خوابید و بغلم کرد.

۲۰ آبان ۱۳۹۲