۴ مهر ۱۳۹۵

تلگرافی به ایران - شش

گیِ ایرانیِ طبقه متوسط شهرنشینِ فیسبوک‌باز که از قضا هویت آریایی‌ش را در اسلام شیعی پیدا کرده و سلسله پادشاهی‌های دوره‌ی باستان را در سلسله‌ی امامان شیعه می‌جوید باید بفهمد که بعد از فرار به ترکیه و هر جای دیگر این دنیا باید این اسلامِ آریایی‌ شده را بگذارد توی کمد و درش را ببندد و هر وقت که نیاز داشت در خلوت - و نه در خیابان و مکان‌های عمومی که انسان‌ها تردد می‌کنند - به آن سر بزند. نقطه.