۱ آبان ۱۳۹۴

تلگرافی به ایران - چهار

گیِ ایرانیِ طبقه متوسطِ شهرنشینِ فیسبوک باز قبل از فرار به ترکیه و هر جای این عالم باید بداند خود نیز یک فراری‌ست که از مرگ و تهدید و ارعاب فرار کرده. نقطه. این فرد باید قبل از تغییر رنگ موهایش به بلوند یا زدن کرم پودر و پنکیک و به زعم خود پنهان کردن ریشه‌های خاورمیانه‌ای‌اش، راسیسم و بردگی در مقابل نژادسفید را در خود بخشکاند. نقطه.