۲۹ دی ۱۳۹۲

گردش به راست ممنوع.


در حاشیه تظاهرات آنتی‌فاشیست‌ها، دیروز.


از فکر کردن به ایدئولوژی راست‌گراهای فاشیست، حال تهوع پیدا می‌کنم. راست‌هایی که هر جا می‌تونن باشن،‌ برلین، پاریس و حتی تهران.