۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

تلگرافی به ایران - پنج

گیِ ایرانیِ طبقه‌ی متوسطِ شهرنشینِ فیس‌بوک‌باز باید کرکره‌هایش را بدهد بالا و به هر طریق ممکن اعلام وجود کند. نقطه. طریق ممکن، مفهومی مشخص دارد یعنی در حد بضاعت،‌ می‌تواند بنویسد، می‌تواند بسراید، می‌تواند برقصد، بحث کند، کامنت بگذارد، برون‌آیی کند. نقطه.
گیِ ایرانیِ طبقه‌ی متوسطِ شهرنشینِ فیس‌بوک‌باز باید شرم از قضاوت شدن را بگذارد در کوزه آبش را بخورد. نقطه.

پی‌نوشت:‌ فردا ۱۷ می، روز جهانی مبارزه با هموفوبیاست.