۱۹ مرداد ۱۳۹۶

تلگرافی به ایران - هفت

گیِ ایرانیِ طبقه متوسطِ شهرنشینِ فیسبوک‌باز چشم‌اش را به این حقیقت بسته که حضور مستقلش در فضای اجتماعی چقدر با اهمیت است. نقطه. این شخص بجای چس‌ناله از تنهایی و غر زدن از شرایط مادی و ماتم گرفتن بخاط نداشتن پول برای فرار به ترکیه، باید زندگی‌اش را بسازد و سرش را بالا بگیرد تا این استقلال مادی پتکی باشد بر سر هموفوبیای خانواده و اجتماع تا راه فشار بر وی بسته شود و دهانش هم به همان مقدار باز شود. نقطه. مسئولیت گیِ ایرانیِ طبقه متوسطِ شهرنشین، در اجتماع چند برابر بیشتر از شخص دگرجنسبازی‌ست که شرایط اجتماعی برابر با وی دارد. نقطه.