۲۵ مرداد ۱۳۸۹

جاده

بعد از شش روز بخار پز شدن، امشب بر می گردم به تهران و فردا دوباره، پشت همان میز و کنار کاغذ های نامرتب و نامه های وارده و فضای گیج و مهوّعِ نظامی، آنچه که زندگی اش می نامم - چاره ای ندارم - ادامه خواهد داشت.

***
رشت، 25 مرداد 89

۱ نظر:

نقطه چین ها . . . گفت...

اما همیشه زندگیت اینطوری نمیمونه!..

یوسف