۲۶ فروردین ۱۳۸۹

فیلتر شدم

1
باز هم فیلتر شدم. نمی دونم چه پدر کشتگی با من دارن که هی فیلترم می کنن.
رفتم اینجا: http://maahan2.blogspot.com
2
دوشنبه صبح، بعد از جشن سردوشی تقسیم می شیم. بعدش دیگه از لباس های کثیف و بد قواره ی دوره ی آموزشی خبری نیست. اونوقت باید "جناب ماهان" صدایم کنین :دی

3
اینجا، رشت، هوا هنوز توی فاز زمستونه، درختا هم سبز نشدن و البته دریغ از چند ساعت پشت سر هم آفتاب.

4
تصور اینکه دوره افسری ام هزار کیلومتر دور از شهرم، در جایی که از باران و رودخانه و مه و دریای تلخ مزه ی خزر و جنگل و درخت و سبزه و کلروفیل خبری نیست سپری بشه، به وحشت ام می اندازه.

5
وقت زیادی ندارم، اومده بودم برای مامان خرید کنم که تابلوی کافی نت به وسوسه ام انداخت. از خونه هم نمیشه بلاگر رو باز کرد.

هیچ نظری موجود نیست: