۲۹ فروردین ۱۳۹۴

شاید تا هیچ وقتی دیگرخب من از ایران برگشتم. ایران داغ و آفتابی و مسخره بود.

هیچ نظری موجود نیست: